ここ(此処・此所・此・是・爰・茲) 代名詞

04/12/2015 10:42


前の[「こ」は「これ」の意味の代名詞、後ろの「こ」は所の意。]
アクセント:ここヲ
近称の指示代名詞。話し手に近い場所・時・事柄などをさす語。この所。показателно местоимение, което посочва място/ време/ нещо, намиращо се близо до говорещия
1.

1-1.
話し手が現にいる場所を指す。посочва мястото, където говорещият се намира в момента на говорене; тук
ここはどこですか。Къде сме? ここには前に一度来たことがあります。Тук съм идвал веднъж преди. 私の生家はここからそう遠くない。Родната ми къща не е много далече оттук.
1-2.
現在話題にしている場所・地点・箇所。посочва мястото, времето и пр., за което в момента се говори
次に急坂があってね、ここを過ぎればすぐに山頂だ、行ってみれば分かるよ。След това има стръмен хълм и като го минеш, веднага следва върхът - като отидеш, ще разбереш.
2.

過去から経過してきた結果として、話し手や周囲の者が現に置かれている状況・状態・程度・事柄・局面などを指す。посочва обстоятелствата, състоянието, условията и пр., в които говорещият или околните се намират в момента, като следствие/ резултат от развитието на събитията в миналото
事ここに至っては万事休すだ/もう手の打ちようがない よくお聞きください、ここが肝心ですので。Слушайте много внимателно - защото тук е най-важното. ここのところをよく考えてみてほしい。Искам тук/ за това да си помислиш много добре. ここが思案のしどころだ ここに開会を宣言する
3.

現在を含む或る期間。現在を中心としてその前後を含めた期間を指す。посочва даден период от време, включващ настоящето; настоящият момент, включвайки малко преди, малко след него
3-1.
今まで。до момента; до тук
ここ一、二年というもの、病気ばかりしていた。Тук, една-две години/ през последните 1-2 години непрекъснато боледувах. ここ数年異常気象が続いている。От няколко години насам има напълно ненормално време.
3-2.
これから。оттук нататък
ここ数年で街もすっかり変わるだろうслед няколко години градът сигурно напълно ще се промени ここ数日が山だろう
4.
特にさし示すべき重要な事柄・状態。особено важно положение, ситуация, обстоятелство
彼はここ一番という時に力の出ないタイプだ。Той е от тези, които в най-важния момент не проявяват силата си.
5.
話し手が現在いる国。この国。また、この世。現世。страната, в която се намира говорещият; тази страна
6.
人称代名詞のように用いる。(употребено като лично местоимение)
6-1.
一人称。話し手が、自分をへりくだっていう。この身。わたくし。лично местоимение в 1л.: посочва себе си;  аз
6-2.
三人称。話し手の近くにいる者を、軽い敬意を込めていう。こちらの方。こちらの人。あなた。лично местоимение в 3л.: посочва човек, намиращ се близо до говорещия, като включва лек нюанс на уважително отношение

あそこ・此処一番・
ここぞ・此処で会ったが百年目・ここに・此処ばかりに日は照らぬ・此処はひとつ・此処までお出《い》で甘酒進《しん》じょ・此処を最後・此処を先途《せんど》と・此処を踏んだら彼所《あちら》が上がる・こちらこれそこどこ

用例

1-1.
「ここ(此処・此所・此・是・爰・茲)」1-1.用例
1-2.
「ここ(此処・此所・此・是・爰・茲)」1-2.用例(1940年代)
 日曜午前十時三階花子部屋ではニコライ堂鐘の音よくきこえた狭い部屋汚ながる山川に対して、花子その思いもかけぬ西洋風な音色だけ自慢できるしたカランコロンと鐘の音のびやかにひびきわたってくるその方角あった少しはなれて建っている裏手三階かくれてドォム見えないなる高々と中空かがやきだすドォム十字架青色ネオンむろんそこからは見られなかった日曜その時刻その目をさますことなければここ有名な教会堂あたりとは気づかぬにちがいないそれほどこの部屋ありさま白々と清潔な延ばしている聖《ひじり》橋や、重々しく四角ばってうずくまる湯島聖堂それに異国風な緑色ふくらんでいる教会丸屋根その一角ひろびろと打ち展《ひら》かれた美しい風景とは似ても似つかぬものであった
鶴見俊輔戦後日本大衆文化:1845~1980年」1984)
2.
  三太郎の日記永久に打切りするために從來公にした第一第二との本文その後もの集めた第三加へて此處此の出版する三太郎の日記三十に於ける自分前半期伴侶として色々意味に於いて思ひ出多いものである併しこの通讀する行間に於いて看取する得べきが如く自分次第に此の告白若しくは告白めきたる空想及び思索してゐる堪へなくなつて來た自分最早永久にこの――篇中に於いて最も日記らしい體裁具備する――文章公にすることがないであらうさうして後年再び告白要求痛切に感ずる時期來ても――自分早晩如き時期來ること豫想する――如き形式に於いてそれすること決してないであらう故に自分自分生涯に於ける如き時期葬るために過去現在並びに――將來渉つて自分この文章愛して呉れ若しくは愛して呉れるであらうところの友人親愛表はすためにVolksausgabeに於いてこの殘して置く
阿部次郎合本三太郎の日記 」1950、冒頭
5.
唐土もここも思ふことに堪へぬ時のわざとか
紀貫之土佐日記/土左日記」935?)
船の楽どもの舞ひ出でたるなど、大方ここの事とは思し召さず
(「栄花物語/栄華物語」11世紀
6-1.
ここにも心にもあらでかく罷るに
(「竹取物語平安初期
6-2.
ここに御消息やありし。さも見えざりしを
紫式部源氏物語平安中期
ここもかしこも、うちとけぬ限りの、けしきばみ心深き方の御いどましさに
紫式部源氏物語平安中期