やる(遣る)

31/12/2015 14:56

][ラ]]
アクセント:やガ]
1.
そこへ行かせる。さしむける。送り届ける。карам да отиде някъде; пращам; изпращам
子どもを大学へやるпращам детето си в университет 使いをやるпращам по поръчка/ задача 手紙をやるизпращам писмо
2.
漕《こ》いだり、走らせたりして進める。придвижвам (кола, лодка (чрез гребане) и пр.)

車をやる 舟を上《かみ》にやるгреба с лодката по горното течение
3.

そちらへ向ける。насочвам  дадена посока/ към нещо
目をやるпоглеждам към нещо 額に手をやる
4.

目下の者や動物などに与える。くれる。давам (на по-нисшестоящ, на животно и пр.)
褒美をやるдавам награда като похвала 鳥にえさをやるдавам храна на птичката
5.

心配などをまぎらすようにする。はらす。разсейвам/ прогонвам притесняния, безпокойство и пр.
酒に憂さをやるдавя мъката си в алкохол 思いをやる 憤懣《ふんまん》やる方ないнямам как/ начин да прогоня раздразнението си →
遣る瀬無い
6.

[動作性の名詞を受けて。]
何かをすることを、広く、または漠然という。する。行う。営む。(със съществителни, изразяващи действие) най-общо, правя/  върша/ занимавам се
(със съответното действие)
宿題をやるпиша/ върша си домашното 今度の舞台で大星由良之助をやる。На следващата постановка ще играя Юраносуке Обоши. 民宿をやっているимам/ държа частно хотелче やるべきことはすべてやった。Направих всичко, което беше редно. 学生時代にロシア語を少しやった。Като студент съм учил малко руски.
7.

口にする。ちょっと酒などを飲む。вкусвам; пийвам
タバコはやりません。Не пуша. 一杯やるпийвам една чашка
8.

どうにか生活する。свързвам двата края; изкарвам си прехраната; живея
この給料ではやっていけない。С тази заплата не мога да живея.
9.

[俗語で。]
危害を加える。やっつける。(разг.) причинявам вреда, загуба, поражение и пр. "разчиствам";
かたっぱしからやってしまえ
10.

[「殺る」とも書く。俗語。]
殺す。(разг.) убивам; очиствам; пречуквам; виждам сметката на
ひと思いにやってしまえ
11.

逃がす。逃げて行くのにまかせる。оставям да избяга/ да се измъкне    →やるまいぞ
12.

流れていくようにする。карам да тече/ изтече
13.

[他の
動詞連用形付いて。][долепен към 2-ра основа на други глаголи]
13-1.

[多く打消しの語を伴って。][заедно с думи, изразяващи отрицание
動作が完了する意を表す。十分、または最後まで…。извършвам/ извършвам се докрай, изцяло
まだ試合の興奮のさめやらないスタジアムстадион, където страстите и вълнението от срещата още на са утихнали 
ねもやらず(寝も遣らず・寐も遣らず)
13-2.

動作が広く、また遠くまで及ぶ意を表す。ずっと…。показва, че действието има широк обхват, простира се надалече и пр.
眺めやるгладам далечината 思いやるмисля си за хора/ неща, намиращи се далече от мен
14.

補助動詞][като спомагателен глагол]
動詞連用形接続助詞)」を添えた形に付く。]прибавя се към て(で)-формата на глаголите
14-1.

目下の者のために何かをする。
わざわざあることをしてやる気持ちや恩着せがましい気持ちをこめることが多い。правя нещо в нечия полза/ за някого (който е по-нисшестоящ от мен)
相談に乗ってやるсъветвам някого 子どもの勉強をみてやるнаглеждам (как върви) ученето на детето
14-2.

積極的に、強い意志をもってそのようにする。ことさらにそのようにしてみせる。 показва, че дадено действие се извърша с голяма решителност, нарочно или дори напук
死んでやる 舌をかみ切ってやる 殺してやる 眼にもの見せてやる
15.
→「やってくる(遣って来る)

あげる(上げる・揚げる・挙げる)あたえる(与える)あてがう・いたす(致す)いどう(移動)いとなむ(営む)うごかす(動かす)・移すおくる(送る)贈る・送り出すおこなう(行(な)う)供する・供与する・くださる(下さる・降さる・瀉さる)くれる(呉れる)恵与する・差遣するさしあげる(差(し)上げる)差し立てる・差し遣わすさしむける(差(し)向ける)さずける(授ける)授与する・すすめる(進める)する(為る)だす(出す)たまわる(賜る・賜わる・給わる)遣わす提供する・取らせるなげやる(投げ遣る)なさる(為さる)なす(成す・為す)ねもやらず(寝も遣らず・寐も遣らず)はけん(派遣)・派する・発する・まわす(回す・廻す)ほどこす(施す)・恵む・やれる(遣れる)可能動詞ゆずる(譲る)

用例

1.
そへてやる心あらばわが思ふ人の手をはなれ
(「後撰和歌集」10世紀半ば)
「やる(遣る)」1.用例(1913)
広いうち住んだことがあった
 
広いといったところで二百そこいらそれでも手入れには結構お金かかった戦争終わってすこしあと日本中貧乏な新円切り替え時代終わっていた子供四人学校やる庭師やとうゆとりなかったらしい
向田邦子蜘蛛」1982、冒頭
4.
 数馬
忠利児小姓勤めて島原征伐とき殿様そばいた寛永十五二月二十五細川もの乗り取ろうとしたとき、数馬どうぞ先手おつかわし下されい忠利願った。忠利聴かなかった押し返してねだるように願う、忠利立腹して、「小倅勝手にうせおれ叫んだ。数馬そのとき十六である。「あっ言いさま駈け出す見送って、忠利怪我するなかけた乙名徳右衛門、草履取一人槍持一人あとから続いた主従四人であるから打ち出す鉄砲烈しいので数馬着ていた猩々緋陣羽織つかんであと引いた。数馬振り切って石垣攀じ登る是非なくついて登るとうとう城内はいって働いて、数馬負った同じ場所から攻め入った柳川立花飛騨宗茂七十二古武者このとき働きぶり見ていた渡辺新弥、仲光内膳数馬との三人天晴れであった言って三人連名感状やっ落城のち、忠利数馬兼光脇差やっ五十加増した脇差直焼無銘横鑢九曜三並び目貫赤銅縁金拵えである目貫二つあって一つ填めてあった。忠利この脇差秘蔵していたので、数馬やっからも登城ときなどには、「数馬あの脇差貸せと言って借りて差したこともたびたびある
森鷗外阿部一族」1913)
5.
思ふどち心やらを馬並めて
(「万葉集奈良時代
6.
「やる(遣る)」6.用例
11.
やあやあ者共、六郎やる遁すなと
浄瑠璃平賀源内神霊矢口渡」1770)
御算用もなされぬほどに
やるまいと申すに付
狂言千鳥」)
12.

巌を立てて水を
やり
(「
大鏡平安後期
14-1.
「やる(遣る)」14-1.用例